01. listopad 2018 - 0:00 do 12:00
Poleć na:

Call for papers | Law & Business in Poland and the EU monograph | Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" | czwartek, 01. listopad 2018

- FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN -

Szanowni Państwo,

KN Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" oraz KN Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mają zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów oraz wszystkich innych zainteresowanych do wzięcia udziału w naborze tekstów do dwujęzycznej monografii naukowej pod (roboczą jeszcze) nazwą „Law & Business in Poland and the European Union in an interdisciplinary approach”.

Tematyka prezentuje się następująco:

- podatki i regulacje podatkowe jako immanentny element współczesnego systemu gospodarczego,
- funkcjonowanie i regulacje związane z polskim, europejskim i ogólnoświatowym rynkiem kapitałowym,
- prawo handlowe (spółki polskie i europejskie, problematyka związana ze spółką cichą, komparatystyka prawna w zakresie uregulowań poszczególnych spółek)
- charakter i tendencje rozwojowe umów gospodarczych (problematyka prawna, ekonomiczna i biznesowa)
- bank jako uczestnik obrotu gospodarczego oraz nowoczesna bankowość i prawo bankowe,
- prawo i ekonomia wobec nowych technologii,
- polityka gospodarcza państwa i Unii Europejskiej w poszczególnych sektorach,
- społeczna odpowiedzialność w biznesie i etyczne aspekty działalności gospodarczej,
- swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia a progres ekonomiczny,
- miękkie aspekty biznesu (negocjacje, arbitraż, mediacje)
- ochrona konkurencji i konsumentów na poziomie krajowym i unijnym,
- wybrane aspekty psychologii ekonomicznej i psychologii biznesu a kierunki zmian gospodarczych w Polsce i Europie,
- próby zarządzania cyklem koniunkturalnym,
- doktryny prawne i ekonomiczne w kontekście tendencji rozwojowych polskiej i unijnej gospodarki.

Wyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – zachęcamy więc do wykraczania poza ich ramy!
Artykuły mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący omawiane dziedziny nauki.

Zapraszamy również do nadsyłania proponowanych tematów artykułów i ich konsultacji z komitetem redakcyjnym – to zwiększy szanse publikacji Państwa tekstów.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***** Dane wydawnicze *****

Charakter publikacji: monografia naukowa
Kto: studenci i doktoranci z kierunków prawniczych, ekonomicznych, biznesowych i innych oraz wszyscy inni zainteresowani badacze
Planowany koszt publikacji: 170 zł (obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora); nie wystawiamy faktur
Języki publikacji: polski oraz angielski
Termin nadsyłania tekstów: 15 sierpnia 2018
Planowana data publikacji: do końca listopada 2018
Długość tekstów: 20,000-40,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami)
Punktacja MNiSW: 5 punktów

Teksty mogą być nadsyłane w całości w języku angielskim (wraz z dwoma abstraktami: w języku polskim i angielskim).

UWAGI:
- Dopuszczalne jest przesłanie więcej niż jednego tekstu
- Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych tekstów
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty publikacyjnej
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
- W razie zebrania dużej ilości artykułów zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego podziału tekstów oraz wydania większej ilości książek o nieco innych tytułach.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wymagania techniczne, które musi spełniać tekst oraz umowa licencyjna (warunek konieczny publikacji) znajdują się pod poniższym linkiem:


Dodatkowo – OBOK umowy licencyjnej – należy przesłać abstrakt (streszczenie artykułu) oraz 3-5 słów kluczowych: w języku polskim i angielskim (1000-2000 znaków wraz ze spacjami) – w odrębnym pliku Word (.doc, .docx).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości prywatnych korzystajac ze stosownej zakładki na stronie współdziałającyh kół naukowych prawa amerykańskiego i prawa gospodarczego.

Teksty wraz załącznikami prosimy wysyłać na adres:


Zachęcamy do przesyłania wstępnych tematów artykułów, co umożliwi nam stworzenie spójnego zbioru badań.

Więcej informacji na bieżąco pojawiać się będzie na stronie wydarzenia!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– INFORMATION IN ENGLISH –

The American Law Society together with Liberalization-Privatisation-Deregulation Association at the Faculty of Law at the Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland) are proud to invite you to take part in a call for papers for a bilingual publication (monograph) titled "Law & Business in Poland and the European Union, that will be published in cooperation with X publishing company.

The publication is mostly directed at researchers interested in American political, economic and legal thought, as well as to all other researchers who wish to publish their work in the publication. There are following topics :

The articles may also be interdisciplinary, connecting the analyzed fields of sciences.

If you wish, you may consult the proposed topic of your article with the editorial committee.

Examples of areas of research – will be posted soon!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***** Editorial information *****

Type of publication: an academic monograph (book of articles)
Who: students and PhD students from law, economy and business majors and related fields as well as all other interested researchers (including professors and non-professors)
Estimated cost: 75 euro (includes an on-line version and 1 printed copy of the book for every Author); no invoices can be issued
Language of the publication: English and Polish
Deadline for submitting papers: August 15, 2018
Planned date of publication: the end of November 2018
Length of texts: 20,000-40,000 characters (including spaces and footnotes)
MNiSW (Polish Ministry of Education) points: 5 points (please check for points awarded in your country)

The texts can be submitted in English or in Polish together with an abstract both in English and in Polish. For non-Polish speakers, an abstract in Polish is not required.

OTHER IMPORTANT INFORMATION:
- It is possible to send more than one paper.
- We reserve the right to select papers to be published.
- We reserve the right to slightly change the cost of the publication.
- We reserve the right to change the date of the publication.
- In case there is a lot of papers accepted for publication, we reserve the right to organize several separate monographs with different titles


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
***** Technical requirements of the papers *****

--> please refer to the materials found under the following link:


Additional documents to be sent alongside the paper:
1. The Licence contract that can be found under the following link:


2. The abstract as well as 3-5 key words in both Polish and English (for non-Polish speakers only in English) of between 1000-2000 characters including spaces – to be sent in a separate Word (.doc, .docx) file.

*Please take notice of the editorial requirements – footnotes should be in the classic Latin style*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Should there be any questions, do not hesitate to contact us through private messages on Facebook.

The papers and attachments are to be sent to:

We encourage you to send draft titles of the articles to the editorial committee for verification. It will raise chances of successful publication.

More information will be regularly posted on the site of the event so it is advised to follow it!