29. sierpień 2020 - 14:30 do 15:30
Zatoka Miła, Olsztyn
Poleć na:

IV Olsztyńska Piwna Mila z Browar Perun | sobota, 29. sierpień 2020

Zapraszamy na IV Olsztyńską Piwną Milę. Tyegorocznym partnerem wydarzenia jest przepyszny Browar Perun, twórca całej gamy piwerek wyróżnionych wieloma najwyższymi odznaczeniami w Polsce i poza granicami.

Na czym polega Piwna Mila?

To nietuzinkowy bieg łączący w sobie pasję do sportu oraz do piwa. Zawody polegają na przebiegnięciu czterech pętel po około 400 metrów każda z obowiązkowym piwem 0,25l na start każdego okrążenia.

Zawody odbędą się w drugim dniu IV Olsztyńskiego Festiwalu Piw Rzemieślniczych w ramach Green Hops on Tour, w Olsztynie, w dniu 29 sierpnia 2020 roku.

Dołączajcie do biegu i przy okazji skorzystajcie z uroków festiwalu piwnego, który jako jedyny w Polsce może poszczycić się własną linią brzegową nad pięknym i malowniczym jeziorem Ukiel. To będą dwa dni niezapomnianej zabawy, koncertów na żywo na dwóch scenach oraz niezliczonej mocy wrażeń. Wszystko to tylko 2 kilometry od ścisłego centrum miasta!REGULAMIN:

IV Olsztyńska Piwna Mila z Browar Perun | 29 sierpnia 2020 r.

---------------------------------------------------

1. Cele imprezy:

• Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Olsztynie.

• Promocja polskich browarów regionalnych.

• Szerzenie Kultury Piwnej.

• Promocja odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

-

2. Organizatorzy:

• Stowarzyszenie Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei 'Horus'. KRS: 0000198335

---------------------------------------------------

3. Termin i miejsce:

• Bieg odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2020 roku.

• Start Biegu III Olsztyńska Piwna MIla nastąpi o godzinie 14:30 na terenie III Festiwalu Piw Rzemieślniczych w Olsztynie, Zatoka Miła.

• Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie wydarzenia, na stoisku festiwalowym.

• Biuro zawodów czynne będzie nieprzerwanie od startu festiwalu do godziny 14:00 w dniu biegu.

---------------------------------------------------

4. Trasa i dystans:

• Trasa wyznaczona będzie na terenie wokół Festiwalu Piw Rzemieślniczych w Olsztynie

• Nawierzchnia trasy to nawierzchnia asfaltowo-betonowa oraz kostka brukowa i trawiasta

• Bieg odbywa się na pętli o długości bliskiej 400 metrów.

• Zawodnicy pokonują pętlę czterokrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów.

• W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,25l przed rozpoczęciem każdej pętli.

• Strefy z piwem znajdować się będą na początku każdej pętli.

• W piwnej mili wziąć może udział maksymalnie 50 osób,

4.1 Dopuszcza się utworzenie drugiej grupy startowej.

---------------------------------------------------

Przewidywany rozkład grup :

• fala 1 start o godzinie 14:30 (50 osób)

• fala 2 start o godzinie 15:30 (50 osób)4.2 Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora

---------------------------------------------------

5. Warunki uczestnictwa:

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

• W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 24 sierpnia 2019 roku ukończą 18 lat.

• Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

• Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

• Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

• Zawodnik biorący udział w biegu musi posiadać bilet wstępu na festiwal w dniu 24 sierpnia 2019 r.

---------------------------------------------------

6. Zgłoszenia:

• Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz dokona opłaty startowej w wysokości 29 zł.

• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 50 osób lista startowa zostanie zamknięta.

• Zgłoszenia będą przyjmowane internetowo oraz w dniu zawodów.

• Termin zgłoszeń do biegu upływa w dniu 29 sierpnia 2020 roku, do godziny 12.00 lub do wyczerpania się limitu miejsc.

---------------------------------------------------

7. Opłata Startowa

• Wpisowe wynosi 29 zł.

• Wpisowe będzie płatne w dniu zawodów lub online.

• Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

---------------------------------------------------

8. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:

• Numer startowy plus agrafki,

• 4x0,25 piwa rzemieślniczego,

• Pamiątkowy medal.

---------------------------------------------------

9. Postanowienia końcowe

• Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.

• Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

• Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

• Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

• Wszystkich zawodników startujących w III Olsztyńskiej Piwnej Mili obowiązuje niniejszy regulamin.10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

10.1 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei HORUS z siedzibą przy ul. olsztyńskiej 9, 11-034 Stawiguda (e-mail: email) prowadzące działalność zgodnie ze swym statutem;

10.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegu IV Olsztyńska Piwna Mila z Browar Perun , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

10.3 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

10.4 Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.5 Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

10.6 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu;