27. maj 2020 - 17:00 do 20:00
ELSA Lublin, Lublin
Poleć na:

Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Lublin | środa, 27. maj 2020

Drodzy Elsowicze,na podstawie § 31 ust. 5 pkt 1 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland zwołuje się Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Lublin.Odbędzie się ono w środę, 27 maja 2020 roku, o godz. 17.00.

Na podstawie art. 10 ust. 1b i 1e Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach zebranie odbędzie się przy wykorzystaniu środków technicznych do porozumiewania się na odległość.Proponowany porządek obrad:

1. Sprawdzenie listy obecności i otwarcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Lublin.

2. Wybór organów Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Lublin:

a. Przewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej

b. Wiceprzewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej

c. Sekretarze Walnego Zebrania Grupy Lokalnej

d. Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.

3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej oraz jego przyjęcie.

4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Grupy Lokalnej z 18 listopada 2019 roku.

5. Wybór Delegatów oraz ich zastępców na okres od 27 maja 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r.

6. Raport z działalności Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Lublin kadencji 2019/2020 za okres 18 listopada 2019 – 27 maja 2020 r.

7. Wybór Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Lublin 2020/2021.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Lublin.Obecność na WZGL jest obowiązkiem każdego członka zwyczajnego, natomiast dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na WZGL jest podstawą do odebrania członkostwa.

Bardzo prosimy o poinformowanie Sekretarza Generalnego ELSA Lublin o nieobecności w tym czasie, w przeciwnym razie będzie ona traktowana jako nieusprawiedliwiona.Ponadto bardzo prosimy o zarejestrowanie się wszystkich uprawnionych do głosowania w poniższym formularzu:

https://rejestracja.elsa.org.pl/formularz/414?fbclid=IwAR2iNo7gbRUalpHGgBWFkLHU8x3ZOq0TATVqMTHYaiDGdVO1Ctt0apBhMA4Natomiast link do zapisów dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w webinarium na platformie ClickMeeting zostanie udostępniony w najbliższym czasie.