12. listopad 2020 - 9:00
gdańsk, Lublin
Poleć na:

Gdańsk - Trening Zastępowania Agresji TZA - ART | czwartek, 12. listopad 2020

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNETEMAT:

Trening Zastępowania Agresji - ART ORIGINAL (FACILITATOR):

"Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART"

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://tiny.pl/77z7b

TERMIN:

12 - 15.11.2020 (czwartek - niedziela)GODZINA:

09:00 - 18:00 - czwartek

09:00 - 18:00 - piątek

09:00 - 18:00 - sobota

09:00 - 18:00 - niedzielaLOKALIZACJA:

miasto: Gdańsk

precyzyjna lokalizacja zostanie wskazana do 14 dni przed terminem szkoleniaKOSZT:

• 2 300 zł osoby uczące się oraz pracujące

*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis kawowyPROWADZĄCY:

mgr Ewa Morawska

*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)*** mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, Ewa Joanna Morawska, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART). Posiada certyfikat trenerski prof. A. Godsteina (Syracuse University, NY).ZAKOŃCZENIE:

certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ARTODBIORCY:

psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowaneKurs przeznaczony jest dla osób, które:

- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej

- kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom;

- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;

- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;

- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;

- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;

- zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART).CEL SZKOLENIA

Warsztat trenerski Trenera Grupowego (Facilitatora)Treningu Zastępowania Agresji (ART) według Arnolda P. Goldsteina i Barrego Glicka, z minimalną lokalizacją kulturową do warunków polskich, zaaprobowaną przez Autorów, przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą prowadzić, indywidualnie lub grupowo, treningi zastępowania agresji dla odbiorców końcowych: w szkolnictwie, pomocy społecznej, wymiarze sprawiedliwości, terapii, itp. Trening Zastępowania Agresji może być realizowany w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i innych na poziomie wczesnej profilaktyki, poradnictwa, terapii itp. Zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie. Ma także zastosowanie w oddziaływaniach wobec problemów dotyczących alkoholu i narkotyków. Posiada system kontroli jakości, a badania naukowe dowodzą jego efektywności. Doskonalenie umiejętności prospołecznych, samokontrola emocjonalna, rozstrzyganie dylematów moralnych pozwala nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom na dokonanie modyfikacji w sposobie reagowania na trudne zachowania oraz uczenia się odważnych zachowań co ma bezpośrednie przełożenie na nieagresywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, a także radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych. Trening Zastępowania Agresji jest programem wielostronnej interwencji w oparciu o konstrukt teoretyczny poznawczo - behawioralny. Jest on ukierunkowany na zmianę zachowania agresywnego poprzez uczenie zachowań alternatywnych.NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:

kompetencje do:

• przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART oraz prawa do egzaminu trenerskiego.ponadto:

• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;

• nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;

• nauczania kontroli emocjonalnej;

• prowadzenia wnioskowania moralnego;kwalifikacje do:

• odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;

• prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;

• współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);uprawnienia:

• do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjneNa kurs Trenera Grupowego składa się:

Szkolenie trenerskie 40-godzinne (warsztat trenerski 4 dni). Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.Po kursie uczestnicy mogą podjać praktykę, celem pozyskania dodatkowego certyfikatu ART:

• praktyka kierowana (przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z odbiorcami końcowymi, w tym 15 godzin jako pierwszy trener). W trakcie praktyki, którą należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia, uczestnicy mogą korzystać z konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą e-mail);

• po praktyce kierowanej jednodniowa sesja superwizyjno-egzaminacyjna, połączona z zaliczeniem praktyki trenerskiej i uzyskaniem certyfikatu trenera grupowego.Różnice w zakresie ukończenia kursu:

1) Jeżeli uczestnik ukończy samo szkolenie, bez praktyki i superwizji swojej pracy, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2) Jeżeli uczestnik ukończy szkolenie, praktyki i superwizję swojej pracy, to otrzymuje certyfikat Trenera GrupowegoSesja superwizyjna jest dodatkowo płatna.Sesja superwizyjna odbywa się po odbyciu praktyki przez szkolących się trenerów. Szkolący się superwizują swoją prace w Warszawie wedle terminów ustalonych przez Instytut Amity. Na warsztacie uczestnicy otrzymują całościową wiedzę na temat prowadzenia zajęć (w trakcie warsztatów przepracowują na "sobie" wszystkie komponenty treningu jako uczestnicy i prowadzący), która wystarcza do przeprowadzenia treningu zastępowania agresji.PROGRAM KURSU:

Program ART składa się z trzech komponentów:

• Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:

1) wstępne umiejętności społeczne,

2) zaawansowane umiejętności społeczne,

3) umiejętności emocjonalne,

4) umiejętności alternatywne wobec agresji,

5) umiejętności kontroli stresu,

6) umiejętności planowania.• Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.• Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.com (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail: email

• tel. 509 970 340

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011