04. lipiec 2020 - 9:00
Fundacja In Corpore, Katowice
Poleć na:

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod AAC | sobota, 04. lipiec 2020

PRAKTYCZNY KURS ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD POROZUMIEWANIA SIĘ (AAC)Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.Instruktor prowadzący:

Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji Gestem-Obrazem-Słowem; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r.

w Krakowie wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta.Do udział w szkoleniu zapraszamy:

pedagogów i pedagogów specjalnych

logopedów i neurologopedów

psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

fizjoterapeutów

terapeutów

rodziców dzieci

lekarzyProgram szkolenia – 18 godzin dydaktycznych (5 godzin wykładów i 11 godzin ćw. praktycznych)

Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:

Co to jest AAC?

Kto może z nich korzystać?

Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?

Czy AAC hamuje mowę?

Czy AAC jest tylko dla niemówiących?

Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?

Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty i in.)

Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?

Jak formułować cele terapii komunikacji?Warsztaty praktyczne obejmują:

Wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej (m.in. małe dzieci, dzieci z głębszym i głębokim up. um.) ? czyli co robić, jeśli dziecko nie jest gotowe na użycie symboli.

Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych: planów dnia, planów czynności, tablic wyboru, tablic tematycznych, tablic uczestnictwa, tablic kontekstowych, indywidualnych pomocy do porozumiewania się.

Wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu.

Naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się: GoTalk, step-by-step, Talara, MÓWik projektowanie nakładek, aranżowanie sytuacji umożliwiających użycie z uczniem, nauka obsługi.

Użycie formularzy do oceny umiejętności komunikacyjnych i planowania terapii.

Wdrażanie nauki porozumiewania się w codzienne życie ucznia, podopiecznego, dziecka w placówce i w domu.Termin kursu: 04-05.07.2020, miejsce: Katowice

Cena: 490 zł